Skip to main content

Pinouts

Raspberry Pi Header Breakout

RGB LED

RGB LEDRP2040 Pins
RedGPIO 20
GreenGPIO 19
BlueGPIO 17

Programmable Button

Pi GPIO 17

Display

DisplayPi Pins
SCKGPIO 11
SDIGPIO 10
CSGPIO 8
EXTINGPIO 23

Keyboard

KeyboardPi PinsRP2040 Pins
SDAGPIO 2GPIO 28
SCLGPIO 3GPIO 29
INTGPIO 4GPIO 0

SWD Header

Power Management

Power ManagementPi PinsRP2040 Pins
Pi Power Switch-GPIO 15
Pi Shutdown SignalGPIO 26GPIO 21
Battery ADC-GPIO 26